سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا نوری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

محدوده مطالعاتی هرات بششی از حوضه آبریز ابرقو سیرجا می باشد که در جنروب اسرتا یرزد واقرع شرده – است. با توجه به وسعت آبشوا ها و فراوانی منابع آب آمراربرداری سراسرری اغلرب بریک از یرک سرال طرول کشیده و تکرار آ در بازه های زمانی پنج تا ده سال صورت می گیرد. بر همین اساس و جهت کاهک هزینره هرا از زما شروع مطالعات منابع آب نیاز به تعیین منابع انتشابی و محدود شد آماربرداری های دوره ای ضرروری می باشد. بر اساس نتایج آماربرداری منابع آب سال ۱۳۸۹ استا یرزد در ایرن محردوده ۱۸۹ حلقره چاه ۶۰ رشته قنات و ۱۵۰ دهنه چشمه وجود دارد که تخلیه ای حدود ۱۰۱ میلیون مترمکعب در سال را دارامی باشند. در این تحقیق به منوور طراحی شأکه بهینه پایش کمی و کیفی منابع آبی هرات و یکسان کردن منابع کمی و کیفی با استفاده از پارامترهای مختلفی از قأیل: نوع مصرف نوع آبخوان نوع آبیاری نوع کشت عمق چاه عمق سطح آب وسیله اندازه گیری راه دسترسی رژیم آبدهی چشمه ها نوع ساختار نوع زیختار ساعت کارکرد دبی و… و استفاده از نرم افزار GIS اقدام به طراحی شبکه بهینه و دسته بندی منابع کمی و انتخاب سرگروه نماینده گروه جهت آماربرداری فصلی گردید به طوری که با اندازه گیری دبی منابع آب انتشابی بتوان مقدار تخلیه برای کل محدوده مطالعاتی را بدست آورد. برای تعیین منابع انتخابی کیفی از تحلیل آماری چندمتغیره ی آنالیز خوشه ای Cluster Analys که در کاهش حجم داده ها و تعیین مهمترین نمونه های موثر در پراکندگی کیفیت منابع آبی کاربرد دارد استفاده شده اسرت. علاوه بر این از روش های گرافیکی از قأیل پایپر نیز برای نمایش پراکنش منابع انتخابی کیفی استفاده گردیده است و در نهایت نقشه هم هدایت الکتریکی EC بر اساس ۱۴ منابع انتخابی کیفی و کل منابع کیفی آماربرداری شده ۵۸ نمونه در سال ۸۹ تهیه گردید. نتایج نشان می دهد که منابع انتخابی شاخص به خوبی نشا دهنده ی کل منابع آبی آماربرداری شده می باشند.