سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیدرضا کلات جاری – استادیار دانشکده عمران و معماری دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

در طول چند دهه اخیر الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از روشهای بهینه یابی مطرح شده است مقالات متعددی برای بهبود نتایج و افزایش سرعت محاسبات پیشنهاد شده است این مسئله سبب بروز ساختارهای مختلفی درروند بهینه یابی از طریق GA شده است در این مقاله ابتدا روند حل مسئله بهینه یابی سطح مقطع و توپولوژی سازه ها تشریح و در ادامه ساختارهای مختلف ومتداول الگوریتم ژنتیک در فرایند انتخاب به اختصار ارائه و در حالتهای مختلف با هم مقایسه شده است معیار مقایسه برای سنجش برتری هریک از این روشها سیر همگرایی در روند بهینه یابی از طریق GA است درتحقیق به عمل آمده سعی شده است تا شرایط یکسان برای مقایسه روشهای گوناگون برقرار شود. به همین منظور اپراتورهای GA در روند بهینهیابی ثابت درنظر گرفته شده و فرایندهای انتخاب با هم مختلف مقایسه شده اند.