سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا رادمنش – کارشناس ارشد هیدروژئولوژِی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
مهدی رحمانیان – کارشناس ارشد هیدروژئولوژِی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
جلال پور حسینی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژِی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر یافتن ابعاد بهینه زهکش افقی و مایل در سدهای خاآی همگن آوتاه می باشد . در این تحقیق تعداد ۳۶۰ سد خاآی همگن با ارتفاع و سیستم زهکشی مایل و افقی مختلف مدل شده است .در این مدلها متغیرها شامل ابعاد هندسی سد و زهکشها و نفوذپذیری و پارامتر محاسباتی، ضریب اطمینان پایداری بوده است .در نهایت یک شبکه عصبی با تعداد ۴ لایه (دو لایه ورودی و خروجی و دو لایه مخفی) با آرایش ۴ جهت تخمین ابعاد زهکشها و زاویه بین آنها تهیه شده است .نتایج نشان داد آه طول بهینه زهکش افقی در محدوده ای بین طولی برابر با ارتفاع سد و ۲۵ درصد بیش از آ ن و طول بهینه زهکش مایل برابر با نصف ارتفاع آب در مخزن سد می باشد .همچنین زاویه بهینه بین زهکشها با افزایش ارتفاع سد از ۱۰ تا ۲۵ متر، از ۹۰ درجه تا ۱۳۵ درجه افزایش و پس از آن با افزایش ارتفاع تا ۳۰ متر مجدداً تا ۹۰ درجه کاهش می یابد.