سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضوان شاددل – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محمدحسین حدادخداپرست –
عبدالمجید مسکوکی –
رضا گل مزرجی –

چکیده:

بخش عمده ای از قدرت انتی اکسیدانی پوست پسته وحشی مربوط به ترکیبات پلی فنلی آن می باشد یکی از روشهای جدید استخراج ترکیبات پلی فنلی استفاده از آب مادون بحرانی است دراین تحقیق میزان ترکیبات پلی فنلی پوست بنه رقم موتیکا حاصل از روش استخراج با آب مادون بحرانی با بهره گیری از شبکه عصبی انتشار معکوس مدلسازی شد مدلسازی این فرایندبه کمک ۲۷ مجموعه از داده های تجربی انجام شد و متغیرهای ورودی فرایندشامل سه پارامتر دما ۱۱۰ الی ۲۰۰ درجه زمان فرایند ۳۰ الی ۶۰ دقیقه و نسبت ا ختلاط حلال ۱:۱۰ الی ۱:۵۰ می باشند همچنین میزان ترکیبات پلی فنلی میلی گرم اسید گالیک بر۱۰۰ گرم پوست بنه شاخص اصلی ارزیابی فرایند متغیر خروجی درنظر گرفته شد درادامه با بررسی تمام جوابها سطوح بهینه فرایند تعیین گردید نتایج تجربی حاصل از آزمایشات با شرایط بهینه نشان دهنده عملکرد مناسب روش پیشنهادی می باشد.