سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحیم علیمحمدی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حسین محمدولی سامانی – استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سدها ب هعنوان یکی از مخازن کنترل آب امروزه گسترش وسیعی پیدا کرد هاند. به منظور حفاظت خود سازه سد و تأسیسات پایین دست آن، نیاز به احداث سرریز جهت عبور دادن حداکثر سیل محتمل است که در این راستا طرح سرریز با در نظر گرفتن مسائل هیدرولیکی و اقتصادی از اهمیت ویژ های برخوردار است. همچنین بهین هسازی ابعاد سرریز ( ارتفاع تاج و طول سرریز) با توجه به هزین هها (هزینه احداث سرریز، هزینه احداث بدنه سد، هزینه دیوار ساحلی پایین دست سد و …) و در آمدها( شرب، کشاورزی، برق آب و …) صورت پذیرفته است . با توجه به تأثیری که ابعاد سرریز بر روی هزین ههای نهایی احداث سد و تأسیسات وابسته به آن از یک سو و از سوی دیگر تأثیر ابعاد سرریز بر روی حجم ذخیره مفید آب در مخزن دارد، در این تحقیق نسبت به معرفی روش مناسب جهت طرح ابعاد بهینه سرریز با توجه به مطالب فوق اقدام شده است. به منظور دستیابیبه اهداف مورد نظر، مطالعات مورد نیاز به دو بخش عمده به شرح ذیل تقسیم بندی شده است. در بخش نخست مطالعات با درنظر گرفتن خصوصیات هندسی( ارتفاع تاج و طول سرریز) ، مسائل و نکات هیدرولیکی سرریزها، از روش روندیابی رانگ کوتای مرتبه چهار استفاده شده است. در بخش دوم، با انجام روندیابی سیل در مخزن و دس تیابی به هیدروگراف سیل خروجی تعدیل شده، هدف یافتن طول سرریز و ارتفاع تاج بهینه آن با استفاده از روش بهین هسازی غیر خطی از طریق تحقیق(جس توجو) انجام گرفته است. در این بررسی ضمن متغیر قرار دادن ابعاد سرریز( ارتفاع تاج سرریز و طول آن) نسبت بهمحاسبه هزین هها و درآمدها اقدام شد و نهایتاً ابعاد سرریزی که کمترین هزینه و بالاترین سود را داشته باشد، انتخاب م یشود.