سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایمان کرمی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
حسین شریفان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تخمین تبخیر – تعرق پتانسیل ET0 یکی از مهم ترین عوامل در جلوگیری از بروز تنش آبی در گیاه یا هرزروی آب می باشد و تاکنون بسیاری از محققین روابط معتبری را که تابعی ازفاکتورهای اقلیمی است برای آن ارائه داده اند با توجه به تحقیقات صورت گرفته روش فائو – پنمن – مانتیث یکی از دقیق ترین روشها ی تخمین تبخیر – تعرق می باشد که می توان از آن برای اقلیم های مختلف استفاده نمود از سوی دیگر روش هارگریوز – سامانی در مناطقی که به علت وجود ایستگاههای تبخیر سنجی داده های محدودی در دسترس است متداول می باشد این تحقیق قصد دارد مقادیر تبخیر – تعرق پتانسیل گیاه مرجع ET0 براوردی که به بروش هارگریوز سامانی رادر ایستگاه سینوپتیک گرگان بر مبنای مقادیر منتجه از روش فائو – پنمن – مانتیث بهینه سازد برای این منظور از ضریبی که به صورت تابعی از پارامترهای اقلیمی موجود در ایستگاه های تبخیر سنجی درآمد استفاده شد.