سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد سلیمانی یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد، گرایش شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه صنعت
غلامحسین برهانی – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان
سیدکمیل موسوی – دانشجوی کارشناسی مواد، گرایش متالورژی صنعتی، دانشگاه آزاد نجف آباد، ا

چکیده:

این پژوهش منجر به دستیابی تکنولوژی فرایند تولید پودر اکسید تنگستن با خلوص بالا و اندازه مناسب ذرات جهت کاربردهای دفاعی شد. قراضه های تنگستن کاربید-کبالت، طی فرآیند ذوب قلیایی در حضور یک عامل اکسید کنندهذوب و سپس در سینیهای مسطح سرد و جامد شد. مواد جامد خرد شده و با آب مقطر مخلوط و در نهایت به اکسیدهای نامحلول در آب و محلول تنگستندار(سدیم تنگستات) تبدیل شدند. جداسازی محلول سدیم تنگستات به کمکفیلتراسیون انجام شد. این محلول با کلسیم کلراید واکنش داده شد و تحت فرآیند رسوب گیری و شستشوی بعدی، مخلوط کلوئیدی کلسیم تنگستات، شکل گرفت. این مخلوط سپس با اسیدکلریدریک گرم اضافه شد و اسیدتنگستیک زرد قناری بدست آمد. اسیدتنگستیک پس از شستشو و فیلتراسیون تحت عملیات تکلیس در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد بهمدت ۲ ساعت به اکسید تنگستن خالص تبدیل شد. از دستگاه آنالیز شیمیایی جذب اتمی جهت اندازهگیری درصد عناصر، آزمون تفرق اشعه ایکس جهت بررسی ترکیب فازها و از میکروسپ الکترون روبشی جهت اندازهگیری و توزیع ذرات پودری تولید شده استفاده شد