سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود زابلستانی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طأیعی آذربایجا شرقی

چکیده:

افزایک جمعیت و تامین غذا از بحث هایی است که در محافل مشتلف مطرح اسرت. برا افزایک جمعیت منابع آب و زمین لازم برای تولیدبیشتر غذا محدود می شود. اگر منابع آب و خاک به نحو موثری مدیریت نشوند جامعه بشری به مشاطره خواهد افتراد. اسرتفاده از منرابع خاک بدو تشریب آن به منوور تولید غذا مسئولیت بزرگی است که با کار کارشناسی دقیرق همراه با اعمال سیاست های توانمند میسر می شود.کاهک دسترسی بره زمرین هرای زراعری توجیه می کند که افزایک تولید بایستی در نتیجه بهره وری بیشتر از واحرد سرطح در واحرد زما حاصل شود با این وجود ماشین ها و ادواتی مرورد اسرتفاده کیفیرت محریط زیسرت را تنزل داده و آ را تهدید می کنند پس عملیات کشاورزی بایستی طوری برنامره ریرزی شروند که کمترین میزا خسارت ممکن به منابع تولیرد ماننرد خراک و آب وارد شرود. خراک ورزی جزئی مهم از مجموعه عملیات تولید است. عملیات خراک ورزی حاصرلشیزی و کلیره جنأره های کیفی محیطی را یه طور چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهرد. یکری از اثررات نرا مطلوب تردد و کار ماشین ها فشرده کرد و در معرض فرسایک قررار داد خراک اسرت کره بشرک عمده ای از این رفت و آمد و کار مربوط به عملیات خاک ورزی است در این تحقیق اثر انرواع خاک ورزی بر پایداری سیستمهای کشاورزی بررسی شده و کاهک دفعات عمق و شردت آ که به کاهک انرژی مصرفی وحداقل نمود تراکم خراک منجرر مری شرود حفرظ رطوبرت کنترل علف های هرز حفظ بقایای گیاهی توصیه شده است .