سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر حسین امیرخانی – دکترای مدیریت منابع انسانی. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهرا
حسین متفکر – دکترای مدیریت استراتژیک. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران
آناهیتا آقابیکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، استراتژیک. دانشگاه پیام نور گرمس

چکیده:

پژوهش حاضر در خصوص بررسی فراوانی و شدت زمینه های فرسودگی شغلی و رتبه بندی این عوامل از نظر شیوع در کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان و ارائه راه حل برای آن تهیه گردیده است . از آنجا که وجود فرسودگی شغلی با توجه به ویژگیهای خاص شغلی در این ادارات از قبیل ضرورت سرعت و دقت و از طرفی اهمیت فراوان مالی و حقوقی عملیات مختلف ثبتی برای مراجعان ، در کارایی کارکنان بسیار موثر است و به نوعی در جای جای کشور اثر فعالیت این گروه، در ایجاد امنیت اقتصادی و اعتبار بخشی به مالکیت مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی جزء ضروری ترین، مهمترین و قابل استنادترین مدارک میباشد، رفع فرسودگی شغلی برای افزایش کارایی کارکنان جزء ضرورتهای انسانی و کاربردی به شمار میرود و با عنایت به اینکه تاکنون در بین این قشر مطالعه ای در خصوص فرسودگی شغلی صورت نگرفته لزوم این مطالعه بیشتر می نماید .این تحقیق نشان می دهد متناسب با وظایف و وضعیت شغلی کارکنان چگونه برخی از شاخصه های فرسودگی شغلی (عدم کارایی فردی) بیش از بقیه بروز پیدا کرده و رابطه آن شاخصه ها با ویژگیهای خاص وظایف کارکنان توضیح داده شده است که می تواند با ارائه راحلهایی برای فرسودگی شغلی کاهش فرسودگی در ارتقاء عملکرد کارکنان موثر باشد.