سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد سریرافراز – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران م

چکیده:

آمایش سرزمین نوعی برنامه ریزی بلند مدت است که با استفاده از توان کاربری سرزمین و نیازهای اقتصادی و اجتماعی سه عنصر انسان، فضا و فعالیت را در یک همپوشانی متناسب قرار می دهد. یکی از مؤلفه های تاثیر گذار در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک منطقه و یا کشور حمل ونقل می باشد و در این میان حمل ونقل ریلی به دلیل وجود مزیت های امنیت، مصرف انرژی اندک و. . . در مقایسه با سایر شقوق حمل ونقل از اهمیت وافری برخوردار است. یکی از ابزار های مورد استفاده در آمایش سرزمین، سیستم اطلاعات جغرافیایی است که به کمک آن می توان به شناسایی مناطق بالقوه که یکی از اهداف آمایش سرزمین است پرداخته و به تاسیس شریانهای راه آهن به منظور بالفعل در آوردن قابلیتهای آن منطقه پرداخت و زمینه رشد وتوسعه همه جانبه را در کشور فراهم نمود. با عنایت به موارد فوق الذکر در پژوهش حاضر هدف اصلی بیان ساختاری است که به کمک آن سه مقوله آمایش سرزمین، سیستم اطلاعات جغرافیایی، حمل و نقل ریلی را با یکدیگر ادغام نموده و مزایای استفاده از این شیوه نوین را مطرح نماید.