سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسلم بهلول – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار دانشگاه گلستان
عبدالرضا ظهیری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

چکیده:

یکی از موضوع های پیچیده در مدیریت منابع آب به علت اندرکنش همزمان مخازن با یکدیگر است بهینه سازی بهره برداری از سیستمهای چند مخزنی که با استفاده از روندهای مانندبرنامه نویسی پویا برنامه نویسی غیرخطی و الگوریتم های فراکاوشی قابل انجام است درتحقیق حاضر با استفاده از الگوریتم ژنتیک مساله مورد بحث با کمک برنامه نویسی درمحیط نرم افزار متلب انجام شده است تابع هدف بنحوی طراحی شده است که کمبودسالانه را حداقل و اعتمادپذیری سیستم را حداکثر نماید این رویکه یک مساله بهینه سازی با متغیرهای طراحی پیوسته و چندین قید می باشد از مسائل بهینه سازی با درجه غیرخطی بالا می باشد داده های سدهای بوستان گلستان ۲ گلستانو وشمگیر بصورت یکس یستم چندمخنز به عنوان یک مطالعه موردی مورد استفاده قرار گرفته اند رویه پیشنههاد شده می تواند در موقعیت های مشابه به منظور تعیین سیاست های بهره برداری از مخازن برای کنترل سیلاب استفاده گردد.