سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – دکتری مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

به دلیل پیچیدگی های مدل سازی فرایند تخمیری و وجود عدم قطعیت های فراوان در مدل این فرایندها ، به نظر می رسد بکارگیری روشهای هوشمند بهینه سازی دینامیک که عموما دارای حساسیت کمی نسبت به مدل فرایند هستند و همگرایی محاسبات ریاضی در آنها تضمین شده است، مناسب تر باشد. در اینجا با روش هوشمند الگوریتم ایمنی مصنوعی با هدف به ماکزیمم رساندن مقدار خمیر مایه تغییرات ناخواسته احتمالی د رمتغیرهای کلیدی فائق آید چرا که این تغییرات ناخواسته اختلاف چندانی در مسیر های هدف نسبت به حالت قبل ایجاد نکرد. د رحالیکه تکنیک های سنتی نسبت به این تغییرات مقاوم نیستند. مسیرهای تعیین شده از روش IA بسیار مشابه مواردی هستند که در تحقیقات پیشین توسط دیگر محققین با روش های دیگر به دست آمده بودند.