سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فیوض – استادیار، گروه عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مرضیه عبیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
امین کشاورز – استادیار، گروه عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

مهمترین عامل در هزینهی اجرای خرپاها، وزن آن است. بدیهی است برای کاهش هزینه ی اجرا، میبایست وزن خرپا، حتی المقدورکاهش یابد.بدین جهت، روشهای مختلفی برای بهینه کردن وزن خرپاها ارائه شده اند. یکی از روشهایی که اخیراً مطرح شده، الگوریتم کولونی زنبور مصنوعی میباشد. با استفاده از این الگوریتم میتوان سبک ترین مقطع را از یک لیست پروفیلهای موجود انتخاب نمود، به طوری که قیود موجود در آییننامه های طراحی ارضا گردند. یک مسئله ی مهم در الگوریتمهای بهینه سازی، نحوه ی اعمال قیود به مسئله است. در این مقاله از الگوریتم کولونی زنبور مصنوعی برای بهینه سازی گسسته ی خرپاها و از مکانیزم بازگشت (fly-back) برای اعمال قیود استفاده شده است. در نهایت با انجام چند مثال پایه که در مقالات مشابه موجود هستند، کارایی این الگوریتم به کمک مکانیزم بازگشت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، نشان دهندهی افزایش نرخ همگرایی و دقت، در مقایسه با سایر روشهای بهینه سازی میباشد