سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مهدوی عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
فرامرز سرحدی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
سعید فراهت – دکتری مهندسی مکانیک – کاربرد کامپیوتر

چکیده:

در مقاله حاضر، گردآورندههای حرارتی فتوولتائیک (PV/T)خورشیدی ۱ بهینهسازی شدهاند. بدین منظور مدل ریاضی جامعی از شرایط عملکرد حرارتی و الکتریکیPV/T استفاده شدهاست. در این مدل اغلب پارامترهای هندسی، حرارتی، الکتریکی، شرایط عملکردی، ضریباتلاف حرارت کلی و سایر ضرایب انتقال حرارتPV/Tبه عنوان متغیر میباشند. برخلاف مدلهای ارائهشده موجود، این مدل علاوه بر پیشبینی پارامترهای حرارتی، قادر به پیشبینی پارامترهای الکتریکی مانند ولتاژ مدار باز، جریان اتصال کوتاه، ولتاژ و جریان در نقطه توان ماکزیمم و غیره میباشد. پساز این مدلسازی، راندمان کلیPV/Tبدست آمدهاست. یکبرنامه شبیهساز کامپیوتری جهت انجام محاسبات حرارتی و الکتریکی توسعه داده شدهاست. نتایج این برنامه در توافق خوبی با دادههای تجربی گذشتگان میباشد. در انتها بهینهسازیPV/Tصورت گرفتهاست و مقادیر بهینه مساحت سطح PV/Tو سرعت ورودی جریان سیال برای حداکثر شدن راندمان کلیPV/Tدر یکسری از شرایط جوی و طراحی نمونه یافت شدهاند. همچنین تأثیر پارامترهای مختلف طراحی و عملکردی بر راندمان کلی PV/T بررسی شدهاست. علاوه بر افزایشدقت نتایج، حالتکارکرد بهینهPV/T نتیجه شدهاست.