سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی پاک – استادیار بخش آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

به منظور تعیین مدلعملکرد- آب مصرفی،هزبنه – آب مصرفی ودرآمد- آب مصرفی در مراحل رشد گیاه سیب زمینی، آزمایشی بر اساس بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار آبیاری به ترتیب بدون تنش، ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۷۰ درصد تبخیر- تعرق گیاه در مراحل اول ودوم و سوم رشد سیب زمینی به مدت ۲ سال زراعی در شهرکرد انجام شد. نتایج نشان داد که اگر در مرحله اول رشد گیاه تنش آبی وارد شود در عمق آب آبیاری کامل (wm=86/2 سانتی متر)عملکرد، برابر با ۴۰۱۴۷ کیلوگرم در هرهکتار شد. لیکن در عمق آب آبیاری ۹۵ سانتی متر عملکرد کاهش پیدا کرد و برابر با ۳۸۲۲۹ کیلوگرم در هکتار شد. اگر در مرحله دوم رشد گیاه تنش آبی وارد شود در عمق آب آبیاری کامل (wm=81/7 سانتی متر)عملکرد برابر با ۳۸۲۸۱ کیلو گرم در هر هکتار شد لیکن در عمق آب آبیاری ۹۵ سانتی متر عملکرد کاهش یافته و برابر با ۳۵۶۵۹ کیلوگرم در هکتار شد. اگر در مرحله سوم رشد گیاه تنش آبی وارد شود در عمق آب آبیاری کامل(wm=86/99 سانتی متر) عملکرد برابر با ۳۲۵۰۸ کیلوگرم در هکتار می شود. حداکثر سود خالص به ترتیب در عمق آب آبیاری محدودیت زمین، آبیاری کامل و در عمق آبیاری در محدودیت منابع آب بدست آمد.