سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی
مسعودرضا حسامی کرمانی – استادیار دانشگاه باهنر کرمان
سیدسعید هاشمی نسب – کارشناس ارشد عمران سازه

چکیده:

افزایش بی رویه پمپاژ از چاه های یک جزیره باعث گسترش نفوذ آب شور به چاه ها خواهد شد دراین مقاله مدل کمی کیفی بهره برداری از چاه های یک جزیره با هدف بیشینه نمودن سودخالص حاصل از بهره برداری با رعایت عدم ورود آب شور به کف چاه ها توسعه یافته است با توجه به بزرگی گسستگی و وجود مینیمم های موضعی در فضای جستجو از الگوریتم جامعه مورچگان جهت یافتن جوابهای بهینه استفاده شده است هرگاه چاهی درمعرض آب شور قرارگیرد خاموش شده و از بهره برداری خارج می شود کاربرد مدل توسعه داده شده برای مساله فرضی متشکل از ۷ چاه دریک جزیره بررسی شده است درنتیجه مقادیر پمپاژ و موقعیت بهینه هریک از چاه ها با درنظر گرفتن این که هم سود خالص بیشینه گردد و هم موقعیت آب شور تحت تاثیر بهره برداری چاه ها در فاصله ای دورتر از هریک از کف چاه ها قرار گیرد بدست آمد.