سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن منصوری – کارشناس ارشد اصلاح نباتات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگا
علی مهراس مهرابی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
محمد مهدی جوکار – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

گیاه کاسنی با نام علمی cichorium intybus L. گیاهی دارویی از خانواده Asteraseae می باشد که از دیر باز در طب سنتی ایران مورد توجه بوده است. در تح ی ققات جدید علمی بر روی این گیاه نیز مشخص شده است این گیاه دارای اثر ضد هپاتو توکسیک و ضد مالاریا می باشد . در این تحقیق کالزایی این گیاه در چهار جمعیت بومی ایران با استفاده از ترکیبات هورمونی و ریز نمونه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت . محیط های کشت شامل محیط کشت MS به همراه ۲μmol/L هورمون BAP بود که در ترکیب با سه نوع اکسین شامل NAA با غلظت های ۵μmol/L و ۷/۵μmol/L و ۴-D و ۲ با غلظت های ۷/۵μmol/L و ۱۰μmol/L و IAA با غلظت های ۵μmol/L و ۷/۵μmol/L بود که در ۵/۸pH تنظیم شده بود . ریز نمونه های مورد استفاده شامل برگ، ریشه و هیپوکوتیل بود . نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده های حاصل از درصد کالزایی نشان داد جمعیت های مورد بررسی از لحاظ درصد کالزایی تفاوت معنی داری نداشتند اما اثر نوع ریزنمونه و ترکیبات هورمونی از لحاظ آماری در سطح ۰٫۰۱ معنی دار بودند. مقایسات میانگین به روش دانکن نشان داد بهترین ترکیب هورمونی ۵μmol/L از هورمون NAA به همراه ۲μmol/L هورمون BAP با میانگین ۹۵٫۱۴ % و بهترین ریزنمونه ریشه با میانگین ۸۰٫۳۵ % بود.