سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا دولت دوست – دانشکده مهندسی گروه مکانیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار دانشجوی کارشن
امیربک خوشنویس – استادیاردانشکده مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
علی گل نژاد – استادیاردانشکده مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

در این تحقیق به بهینه سازی توابع هدف با چهار متغیر قطر متوسط روتور، ضریب جریان، سرعت دورانی کمپرسور و زاویه خروجی تیغه ی روتور با استفاده از دو روش جستجوی مستقیم و الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است. برای این کار با استفاده از مشخصات روتورNASA 37 بهینه سازی برای داشتن بیشترین بازده، بیشترین سطح مخصوص ورودی (کمترین وزن) و کمترین مقدار تابع وزنی حاصل از ترکیب بازده و سطح مخصوص ورودی به عنوان توابع هدف انجام شده است. همچنین میزان حساسیت تابع هدف به متغیرهای ذکر شده با رسم نمودار مشخص شده است و در انتها با بررسی نتایج با توجه به دو الگوی بهینه سازی می توان به تطابق نتایج بهینه سازی الگوریتم ژنتیک با روش جستجوی مستقیم پی برد.