سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی محمودی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

بسیاری ازمسائل کاربردی بطور معمول جزمسائل بهینه سازی چندهدفه هستند دراین مقاله ازروش جدیدی که برگرفته از دو الگوریتم تکاملی رقابت استعماری و ژنتیک می باشد برای حل این مسائل استفاده شد هاست این روش توسعه یافته دو الگوریتم ذکر شده م یباشد که دران با استفاده از ایده انتخاب افراد غیرمغلوب درجمعیت با فواصل مساوی به یک مرز بهینه پارتو مطلوب دست می یابیم درنهایت برای تولید یک مرز بهینه یکنواخت از مفهوم فاصله ازدحامی برای حذف جوابهای درناحیه پرتراکم استفاده شده است استفاده از دو ایده فوق باعث تولید یک مرزبهینه پارتوکامل و یکنواخت برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه میشود دراینت حقیق به منظور بررسی توانایی روش پیشنهادی ابتدا مسائل بهینه سازی مرجع و درادامه مسائل بهینه سازی چندهدفه خرپارها مورد بررسی قرارگرفته است باتوجه به اهمیتوزن سازه تابع هدف اول درمسائل مورد برررسی وزن خرپاها لحاظ شده است نتایج بدست آمده کارایی الگوریتم پیشنهادی برای حل مسائل سازه ای را نشان میدهد.