سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالله مهرپناهی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت دبیر ش
سید مصطفی حسینعلی پور – دانشیار – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران
کامران مبینی – استادیار – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

اضافه کردن واحد(های) توربین گاز به نیروگاههای بخار جهت ارتقاء خصوصیات سیکل بخار و امکان بازیاب حرارت از سیکل(های) الحاقی به عنوان بازتوانی شناخته شده است. روشهای بازتوانی به دو دسته کلی تقسیم می شوند، روشهای بازتوانی جزیی و کلی. یکی از روشهای جدید بازتوانی جزیی، روش گرمایش آب تغذیه موازی است. در این مقاله با توجه به خصوصیات ممتاز روش گرمایش آب تغذیه موازی برای نیرگاههای نسبتا جدید، بعد از بررسی شرایط، به اعمال آن بر روی واحد بخار نیروگاه شهید رجایی پرداخته شده است. روش کار به این صورت بوده است که بعداز انجام مدلسازی، مقادیر بخار خروجی از زیرکشهای توربینهای بخار به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و با توجه به انجام این تغییرات از مبدلهای حرارتی که به موازات گرمکنهای آب تغذیه قرار گرفته اند جهت گرمایش آب تغذیه و ارضاء شرایط اولیه بخار در سیکل جدید استفاده شده است. مبدلهای حرارتی افزوده شده به سیکل جهت گرمایش آب تغذیه از گرمای گازهای داغ خروجی از توربین(های) گاز استفاده می کنند. دو تابع هدف جهت بهینه سازی مد نظر قرار گرفته اند که این توابع عبارتند از راندمان اگزرژی و قیمت تمام شده هر کیلوات ساعت برق تولیدی. انجام بهینه سازی توسط روش GAM4 در حالت فنی و اقتصادی(به صورت تک هدفه و دو هدفه) انجام شده است. سه طرح با توجه به تعداد زیرکشهای درگیر در کاهش مقادیر بخارات زیر کش و انجام بهینه سازی در نظر گرفته شده و در نهایت با توجه به خصوصیات سناریو های ارائه شده، طرحی که مناسب ترین ویژگیها را جهت اعمال بر نیروگاه دارا بوده معرفی شده است.