سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شفارودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
نیما امانی فرد – دانشیار دانشگاه گیلان
حامد محدث دیلمی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین تحقیق به بهینه سازی چندهدفی یک کمپرسورجریان محوری درشرایط طراحی پرواز هواپیما با درنظرگرفتن قید دمای ورودی توربین موتورهواپیما توسط الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است ابتدا یک مدل آیروترمودینامیکی مناسب برای کمپرسور انتخاب شده سپس متغیرهای طراحی مناسب جهت بهینه سازی تعیین گردیده و درنهایت پس ازبهینه سازی توابع هدف مقادیر مطلوب پارامترهای طراحی بدست آمده است درمدل طراحی پایه اهنتخابی جریان دو بعدی و تراکم ناپذیر و زاویه مطلق خروجی هر تیغه با زاویه نسبی ورودی تیغه بعد یکسان درنظر گرفته شده است پس از آن تعدادی از پارامترهای عملکردی یک کمپرسور نظیر بازده ایزنتروپیک هرمرحله و نسبت فشارکلی کمپرسور و همچنین افت های مختلف آن بهعنوان توابع ه دف معین شده و روابط آنها براساس متغیرهای طراحی اعم از پارامترهای ورودی نظیر دمای سکون و سرعت هوای ورودی و پارامترهای هندسی نظیر زاویه سرعت مطلق ورودی یا نسبت اندازه بدست آمده است. به همین منظور توسط الگوریتم ژنتیک با استفاده از روابط توابع هدف و طراحی و اعمال محدودیت عملکرد توربین به عنوان یک قید محدوده بهینه عملکرد برای پارامترهای طراحی کمپرسور تعیین شده است.