سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی محمودی – یزدصفائیه دانشگاه یزد
بهروز احمدی ندوشن –

چکیده:

هدف دربهینه سازی تک هدفه یافتن یک بردار از متغیرهای طراحی است که بهترین طرح ممکن را برای یک تابع هدف ارایه دهد اما دربسیاری از مسائل کاربردی بیشتر از یک هدف بطور همزمان باید بهینه شود که بعضا بسیاری از توابع درتضاد با یکدیگر هستند برخلاف بهینه سازی تک هدفه مسائل بهینه سازی چندهدفه حل واحدکلی ندارند بلکه دراینگونه مسائل با دسته ای از جوابها روبرو هستیم که مجموعه بهینه پارتو نامیده می شود دراین مقاله ابتدا روش الگوریتم ژنتیک به عنوان یک الگوریتم تکاملی مورد بررسی قرارگرفته است و درادامه به منظور توزیع بهتر و مطلوبتر مرز بهینه پارتو برایمسائل بهینه سازی دو هدفه از روش مقید استاندارد نرمالیزه استفاده شده است با این روش برای رفع مشکل مقیاسهای متفاوت توابع هدف ابتدا این توابع نرمالیزه می شوند ودرفضای نرمالیزه با اعمال قیدهای مختلف فرایند بهینه سازی نقاط بهینه مختلف را جستجو می کند.