سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی خانزادی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ساسان معتقد – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله
علیرضا اسدیان اردکانی – کارشناس ارشد زلزله

چکیده:

خواص نفوذپذیری عمدتا شامل نفوذپذیری جذب و انتشار برای سنجش دوام بتن بسیار مورد استفاده قرارگرفته است دراین مقاله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و براساس مفهوم بهینه پرتو بهینه سازی روابط مستخرج از نتایج بدست آمده از آزمایشات این عوامل با استفاده از روشهای آماری مقادیر بهینه اجزای تشکیل دهنده بتن خودمتراکم برای رسیدن به بهترین دوام ارایه شدهاست باتوجه به کمتر بودن میزان نفوذ اکسیژن دربتن های خودمتراکم نسبت به بتن SCC با همان مقاومت انتشار کلر شدیدا به نوع ماده پرکننده بستگی داشته و بتنهای با دوام مقدار فیلر بیشتری داشته اند