سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا قاسمی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان
محمدهادی حاج محمد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده:

اجزاء مختلف یک سازه کامپوزیتی وقتی تحت بارهای فشاری قرارمیگیرند دچار کمانش و به تبع آن ناپایداری میشوند. با افزایش حد تحمل بار کمانش می توان در تامین هزینه و مواد صرفه جویینمود. در کامپوزیت ها می توان با تغییر ترتیبچیدمان لایههای کامپوزیتی به این مهم دست یافت. فرآیند بهینه سازی کمانش به کمک الگوریتم ژنتیک تحقق یافته و بدین منظور برای محاسبه تابع هدف، از روش سطح پاسخ برای مدل استوانه ای استفاده شده است. تغییر در حد تحمل کمانش با تغییر در چیدمان الیاف کامپوزیت چند لایه صورت گرفته است. هم چنین دقت روش محاسباتی مورد ارزیابی قرار گرفته و به نتایج قابل قبول آن اشاره شده است. پس از بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک ، نتایج بهینه با نمونه های اولیه مورد مقایسه قرار گرفته است.