سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشیدرضا حقیقی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدجواد طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی طبری بابل
حسام آذری جعفری –

چکیده:

کاستن از هزینه و زمان در پروژه های عمرانی بدون کاستن از کیفیت از مسائلی است که ذهن اکثر پیمانکاران را به خود مشغول کرده است با توجه به اینکه هزینه های تونل سازی بسیار بالاست کنترل هزینه و زمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بنابراین لزوم وجود یک روش مدیریتیبرای کنترل هزینه و زمان ضروری به نظر می رسد . یکی از روش هایی که می توان با توجه به آن به مطلوب مورد نظر دست پیدا کرد ، مهندسیارزش می باشد.این روش در طی سالهای متمادی، پیاده سازی شده و نتایج حاصل از به کارگیری آن درپروژه ها، صرفه جویی های ۵۱ تا ۰۳ درصدی عادی و کاملا قابل دسترسی به نظر می رسد. در این مقاله با بررسی تونل انحرافی سرریز سد هراز، کاربرد این روش در تونل سازی موردبررسی قرار گرفت و تأثیر این روش در کاهش زمان و هزینه ارزیابی گردید.مدت اجرای تونل ۰۳ ماه و مبلغ قرارداد ۰۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ریال برآوردشده است. با بررسی انجام شده بر روی تونل مذکور بر مبنای مهندسی ارزش،نتیجه حاصله شامل کاهش طول تونل از ۷۷۱ متر به ۷۰۰ متر و قطر تونل از ۵۰ متر به ۹٫۹ مترمی باشد؛ با عنایت به این که هزینه ساخت تونل بدون کاسته شدن از کیفیت آن موجب کاستن محسوسی گردید. طبق محاسبات صورت گرفته، اجرای مهندسی ارزش در این پروژه موجب کاهش هزینه ای در حدود ۱۰۱۵۳۳۳۳۳۳۳ ریال ) ۰۰٫۹۵ %( و کاهش زمانی در حدود ۰۱ روز گردید