سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید محمدصدیقی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
کوروش حیدری شیرازی – دانشیار گروه مهندسیمکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سیستم بادامک- پیرو در موتور اتومبیل از محلهایی است که انرژی مصرفی آن قابل ملاحظه و در عملکرد موتور بسیار مؤثر است. انتخاب شکل هندسی خاصی برای پروفیل بادامک میتواند در تقلیلانرژی مصرفی سیستم مزبور نقش داشته باشد. در این مقاله پس از محاسبهی معادلهی بهینهی پروفیل بادامک با روش حساب تغییرات، پاسخ معادلهی دیفرانسیل غیرخطی به روش تحلیلی و با استفاده ازروش هوموتوپی بدست آمده و تطابق آن با روش عددی نشان داده شده است.