سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد جعفری – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی نیلی احمدآبادی –
فرزاد پورصادق –

چکیده:

در این پژوهش، پروانه کمپرسور گریز از مرکز متعلق به یک موتورتوربینگاز مورد بررسی قرار میگیرد. برای این منظور، ابتدا مشخصات هندسی آن بهطور دقیق اندازهگیری شده و سپس درمحیط تولید پره نرمافزار انسیس ۱ مدلسازی صورت میگردد. سپس هندسه تولید شده در بخش تولیدمش ۲ شبکهبندی شده و با اعمال شرایط مرزی موجود از عملکرد موتور، در محیط سیاف- ایکس ۳ مورد بررسی و تحلیل عددی قرار میگیرد. نتایج بدست آمده از این تحلیل عددی به صورت منحنیهای نسبت فشار و بازده کمپرسور به ازای دبی جرمی ارائه میگردند. پس از اطمینان از نتایج حاصل از تحلیل عددی به بررسی تاثیرات برخی از پارامترهای هندسی موثر بر عملکرد کمپرسور، نظیر پروفیل صفحات نصف النهاری، طول محوری کمپرسور و غیره میپردازیم. در انتها با بررسی تاثیر تغییرات هندسی روی منحنیهای عملکردی کمپرسور و انتخاب نقطه کاری بهینه، کمپرسوری با نسبت فشار و بازده بالاتر ارائه میگردد. در کمپرسور اصلاح شده، درصد ناحیه شعاعی پروانه به کل پروانه ۲۲ % و زاویه انتهای دیواره طوقی با قائم برابر ۶ درجه بوده و طول محوری پروانه به میزان ۵mm افزایش یافتهاست. با درنظرگرفتن این اصلاحات، بازده کمپرسور به میزان۲/۴% و نسبت فشار به میزان۰/۸۶%افزایش مییابد.