سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آیدین علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در صنعت نفت وگاز، هیدرات گازی به عنوان یک مشکل اساسی در زمینه توزیع و انتقال گاز محسوب میشود زیرا تشکیل هیدرات می تواند لوله های انتقال و تجهیزات فر ایندی را مسدود کرده و تخریب نماید . به همین دلیل مطالعات فراوانی در رابطه با شرایط تشکیل هیدرات و پیش بینی آن صورت گرفته است . در این کار شرایط تشکیل ساختارHهیدرات برای سیستم های متان + آب+ متیل ترت بوتیل اترMTBE)و متان + آب+ سیس ۱-و ۴-دی متیل سیکلو هگزان ب ا استفاده از معادله حالتPSRKبه همراه قانون اختلاط ۱MHV برای فاز گاز و مایع و مدل ترمودینامیک آماری واندروالس -پلاتیو برای فاز جامد هیدرات انجام شده استمقادیر پارامترهای کیهارا برای تشکیل دهنده های ساختارHهیدرات (ملکول بزرگ) بر اساس حداقل کردن اختلاف بین دماهای تعادلی محاسبه شده و آزمایشگاهی بهینه سازی شده اند . این پارامترها برای این هیدروکربنهای فوق تاکنون گزارش نشدهاند