سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – دکتری هیدروژئولوژی ،عضو هیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین رحیمی – کارشناسی ارشد شرکت مهندسین مشاور پارس آب تدبیر
سمیه عطایی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مدلسازی یکی از روشهای غیر مستقیم مطالعه منابع آب زیرزمینی است که با توجه به کارایی بالا و هزینه کمتر نسبت به سایر روش ها امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، سیستم جربان آب زیرزمینی دشت زیدون به روش مدلسازی عددی تفاضلات محدود با استفاده از نرم افزارPMWIN5.3 شبیه سازی شد. اطلاعات موجود در دشت شامل میزان برداشت از چاه ها، میزان تغذیه ( تغذیه ناشی از بارندگی و آب برگشتی کشاورزی ) طی سال۸۶-۸۵ و ضرایب هیدرودینامیکیSy و K می باشند. بدلیل توزیع نامناسب پارامترهای هیدرودینامیکی ابتدا با استفاده از داده های آزمون پمپاژ منطقه، هدایت هیدرولیکی به روشKriging درونیابی شد. آبدهی ویژه نیز با توجه به مواد آبخوان و با استفاده از لاگ چاه های بهره برداری زون بندی گردید. در نهایت با استفاده از مدلسازی معکوس و مقایسه سطح آب زیرزمینی در چاه های مشاهداتی و سطح آب محاسبه شده توسط مدل با هدف کمینه کردن اختلاف داده های مشاهداتی و محاسباتی مدل، ضرایب هیدرودینامیکی در کل دشت بهینه گردید.