سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شاداب شهسواری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشو
ابراهیم واشقانی فراهانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدی ارجمند – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فرید عابدین درکوش – عضو هیئت علمی گروه داروسازی صنعتی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزش

چکیده:

آسیکلوویر از جمله داروهای مؤثر و مطرح در درمان عفونت های ناشی از ویروس های هرپس به شمار می رود [۱] . هدف از انجام این تحقیق طراحی سامانه های نوین آزاد سازی داروی آسیکلوویر بر پایه نانوذرات میباشد که با استفاده از پلیمر طبیعی کیتوسان ،که به علت خاصیت زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری بالا یکی از مناسب ترین مواد برای استفاده در زمینه های دارورسانی می باشد ، نسبت به تهیه ذرات درمقیاسنانومتراقدام می شود. بدین منظور، نانوررا به روش ژل شدن یونی افزودن تری پلی فسفا ت سدیم به محلول کیتوسان در اسید استیک تهیه می شوند بدین منظور، روش آماریBox-Behnken برای طراحی آزمایشا بکار گرفته شد و اثر هریک از متغیرها درسه سطح مورد بررسی قرار گرفت. مورفولوژی و اندازه نانوررا بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی، دستگاه طیف سنجی مادون قرمز و دستگاه پراکنش نور لیزر معین گردید