سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمود مهدی زاده – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
محمد نوع پرست – استاد فرآوری مواد معدنی،دانشگاه تهران،دانشکده معدن
سید ضیاءالدین شفائی – استاد فرآوری مواد معدنی،دانشگاه تهران،دانشکده معدن
مجید یونسی – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

به منظور افزایش بازیابی جیگ کارخانه زغال شویی البرز مرکزی زیراب به بررسی پارامترهای موثر درکارایی جیگ ازقبیل دانه بندی بارورودی فرکانس تعدادضربه دردقیقه و دبی آب لیتر دردقیقه پرداخت ه شد بعد ازانجام آزمایش های جیگ بازیابی ۵۱/۵۵ درصد درمحدوده ابعادی ۰/۵+۳- میلی متر بدست آمد که با توجه به پایین بودن آن ازمیزلرزان دراین محدوده استفاده شد که درنتیجه آ« بازیابی ۹۸/۸ درصد برای این محدوده بدست آمد برای دیگر محدوده های ابعادی با دستیابی به مقادیر بهینه فرکانس میزان ضربه و دبی آب بازیابی مطلوبی برای جیگ و میز حاصل شد خطای احتمالاتی و ضریب نقص دستگاه جیگ صنعتی و آزمایشگاهی نیز محاسبه گردید و ملاحظه شد که میزان خطای جیگ صنعتی درمحدوده مجاز نمی باشد لذا علاوه برتغییر دردانه بندی بار ورودی دستگاه جیگ این کارخانه نیزنیاز به تعمیر دارد.