سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا سعیدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی معدن

چکیده:

میز لرزان یکی از موثرترین وسایل پرعیارسازی ثقلی است که در زغال شویی برای فراوری محدودهابعاد ۹/۵-۰/۱۵ میلی متر به کار می رود دراین تحقیق تاثیر پارامترهای شیب طولی و عرضی و همچنین تاثیر فرکانس نوسانات میز بر کارایی میز لرزان بررسی شد دراین راستا تعداد ۱۶ آزمایش تک متغیره برای تعیین این پارامترها انجام و محدوده بهینه برای شیب عرضی ۴-۳ درجه شیب طولی ۰/۵-۰ درجه و فرکانس نوسانات ۲۶۰-۲۴۰ سیکل بر دقیقه به دست آمد. با توجه به اینکه احتمال تاثیر متقابل بین پارامترهای مورد آزمایش وجود داشت لذا طرح آزمایش هادامارد سه متغیره برروی این پارامتر ها پیاده و ازمایشها ی مربوطه انجام شد نتایج بررسی ها نشان داد که بین پارامتر ها تاثیر متقابل وجود دارد و مقداربهینه برای شیب عرضی ۳ درجه برای شیب طولی صفر درجه و برای فرکانس نوسانات میز ۲۶۰ سیکل بردقیقه و کارایی جدایش برای هریک از پارامترهایفوق به ترتیب ۶۴/۲ ، ۵۵/۵۵ و ۴۷/۵۵ درصدبدستآمد.