سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی محمدی قلعه نی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران
امید بزرگ حداد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

مدل ماسکینگام به طور گستردهای برای روندیابی سیل در هیدرولوژی بکار میرود، گرچه کاربرد این مدل هنوز به دلیل مشکل بودن تخمین پارامترها با دشواری روبروست. در گذشته روشهای متفاوتی برای تخمین سه پارامتر مدل غیرخطی ماسکینگام استفاده شده است. در تحقیق حاضر الگوریتم نورد شبیه سازی شده که الگوریتمی کارا در بهینه سازی است برای تخمین و بهینه سازی سه پارامتر مدل غیرخطی ماسکینگام استفاده شد. نتایج بدست آمده نشانگردقت بالای این الگوریتم در تخمین این پارامترها بود، بطوریکه مجموع مربعات خطاSSQ)برابر۳۶/۷۸ مجموع قدرمطلق خطاهاSAD)برابر۲۳/۴۴ تفاوت دبی پیک واقعی و روندیابی شدهDPO) برابر۰/۹ متر مکعب بر ثانیهتفاوت گام زمانی وقوع دبی پیک واقعی و روندیابی شدهDPOT) صفر بدست آمد. که این مقدار خطا برابر مقدار خطای روش جستجوی هارمونی میباشد که بهترین جوابها را در بین الگوریتمهای بهینهسازی فراکاوشی که در این مورد بکار رفتهاند، بدست آورده است. در نهایت نتایج با سایر نتایج بدست آمده از دیگر روشهای بهینهسازی مقایسه گردید، که نشانگر کارایی این الگوریتم در بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام میباشد