سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یاسر حسینی – دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

استفاده درست از شبکه های ابیاری و زهکشی نیاز به براورد دقییق پارامترهای مربوطه دارد که با استفاده از روشهای جدید تخمین این امر امکان پذیر می گردد یکی از پارامترهای مهمی که در طرحهای زهکشی اندازه گیری می شود هدایت هیدرولیکی می باشد که براورد دقیق آن در منطقهدر موفقیت طرح مذکور حائز اهمیت می باشد هدایت هیدرولیکی در شبکه های ۵۰۰*۵۰۰ متری در فاز دو در منطقه اندازه گیری می شود و با استفاده از پلیگون بندی تیسن برای کل منطقه در نظر گرفته می شود که این باعث ایجاد خطای زیادی در براورد این پارامتر مهم می گردد در مطالعه انجام شده مشخص شد نسبت مناطق با هدایت هیدرولیکی متوسط در محاسبه به روش کیریجینگ افزایش داشته است همچنین نسبت سطح منطقه با هدایت هیدرولیکی کم در روش کیریجنیگ نسبت به روش تیسن افزایش داشته است