سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی رضا احمدی خسروآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد.
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد.

چکیده:

در این تحقیق پارامترهای بهینهی جوشکاری مقاومتی به روش تاگوچی تعیین شده است. از ورقهای فولاد زنگ نزن ۳۱۶در دو ضخامت متفاوت استفاده شده است. جهت جوشکاری ورقها، اینکه کدامیک از ورقها در تماس با الکترود بالاییقرار بگیرد به عنوان یک پارامتر دو سطحی در نظر گرفته شد. همچنین زمان در دو سطح ۱ و ۲ ثانیه قرار داشت.آمپراژ در چهارسطح ۳۷۵۰،۵۰۰۰،۶۲ ۷۵۰۰ قرار داشت. نهایتا با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی تعداد آزمایش ها به عدد تقلیل یافت واز آرایه ارتوگونالL8استفاده شد. بعد از جوشکاری نمونه ها مورد تست کششی- برشی، ریزسختی سنجی ومتالوگرافی قرار گرفتند. نتایج تست متالوگرافی وریز سختی سنجی حاکی از آن بود که انجماد دکمه ی جوش مطابق با دیاگرام شفیلر از نوع فریتی-آستنیتی می باشد. همچنین حالت بهینه هنگامی است که آمپراژ در ۷۵۰۰ آمپر، زمان در ۲ ثانیه و ورق ضخیم تر در تماس با الکترود بالایی باشد بدست میآید. بررسیها به روش تاگوچی نشان میدهد که پارامتر آمپراژ ۵۲ درصد بر روی استحکام کششی –برشی تاثیر دارد واینکه کدامیک از ورقها در تماس با الکترود بالایی باشد عملا هیچ تاثیری ندارد