سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عزت اله حقیقت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
فریده حاجیانی –
محمد امانی تهران –

چکیده:

وزن پارچه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار برروی خصوصیات پارچه و قیمت تمام شده آن می باشد پارامترهایی مانند نمره نخهای تاروپود و تراکم نخهای تاروپود درتعین وزن پارچه به کارمی روند که ترکیب مناسب آن ها درتولید پارچه برروی کیفیت محصول و قیمت تمام شده نقش مهمی دارد دراین مطالعه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای رسیدن به یک وزن معین بهترین ترکیبات از این پارامترها بدست آمده است برای سنجش اعتبار الگوریتم با توجه به نتایج حاصله از آن چندین پارچه مختلف بافته شد وزن پارچه های تولید شده با وزن حاصل از ترکیبات مختلف که توسط الگوریتم ژنتیک بدست آمده بودمقایسه گردید ضریب همبستگی بین نتایج تجربی و پیش بینی شده R2=0/985) توانایی الگوریتم ژنتیک دربهینه کردن پارامترهای پارچه را نشان میدهد با استفاده ازا ین روش قبل از تولید پارچه میتوا ن از متناسب و بهینه بودن پارامترهای پارچه اطمینان حاصل نمود.