سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه هوبخت – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
فریبا گنجی –
ابراهیم واشقانی فراهانی –

چکیده:

در این مقاله سعی شده است شرایط بهینه ساخت نانو ذرات پلیمری اودراجیت RS POمشخص شود . بهینهسازی با استفاده از نرم افزارDesign Expertو به روشCCD (Central Composite Design)انجام شده است و نانو ذرات به روشquasi-emulsion solvent diffusion) QESD ساخته شده اند. سه عامل توان خروجی حمام آلتراسوند، دمای حمام و زمان اختلاط دو فاز آبی و آلی به عنوان عوامل مؤثر در اندازه نانو ذراتمورد بررسی قرار گرفته اند. اندازه نانو ذرات به کمک دستگاهDLS (Dynamic light scattering)تعیین شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، با افزایش هر سه عامل، اندازه نانو ذرات کاهش مییابد و اندازه نانوذره ساخته شده تحت شرایط بهینه تعیین شده به روشCCD کمتر از ۲۰۰ نانو متر است.