سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین حسین زاده – دانشجویان دوره کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی
امیرحسین الهامی راد – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار ، سب
محمدحسین حدادخداپرست – استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ی کشاورزی
الناز میلانی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد، پژوهشکده اقبال،گروه پژوهشی علوم

چکیده:

ویژگیهای نوری یکی از مهمترین شاخصهای صنعت بسته بندی و فیلمهای خوراکی می باشد . در این پژوهش فیلم مرکب از ایزوله پروتئین خلر که از غلظتهای مختلف ایزوله پروتئین در محدوده ۲ تا ۱۱ درصد و گلیسرول به عنوان نرم کننده در محدوده ۰/۵تا ۷ درصد و اسید اولئیک در محدوده ۰تا ۲ درصد در آن بکار رفته بود مورد بررسی قرار گرفت . با کاهش غلظت پروتئین و گلیسرول و افزایش غلظت اسید اولئیک شفافیت افزایش یافت . ازسوی دیگر با کاهش غلظت پروتئین و اسید اولئیک و افزایش درصد گلیسرول نمونه های فیلم روشن تر شد . غلظت ایزوله پروتئین به طور معنیداری ) P<0.01 ( نسبت به درصد گلیسرول و اسید اولئیک بر روی قرمزی رنگ نمونه های فیلم خوراکی تاثیر داشت . میزان زردی به طور معنی داری تحت تاثیر درصد ایزوله پروتئین و گلیسرول است ) P < 0.05 ( . هر سه فاکتور غلظت پروتئین ، درصد گلیسرول و درصد اسید اولئیک بر روی شفافیت به طور معنی داری تاثیر گذار بود ) p < 0.01 1 درصد و اسید / ( . ترکیب ایزوله پروتئین به میزان ۲ درصد ، گلیسرول به میزان ۵ اولئیک به میزان ۱ درصد سبب بهینه شدن ویژگیهای نوری فیلم خوراکی حاصل گردید