سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی آقامیری – کارشناسی ارشد، گروه مکانیک ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ای
محمد کارکن – دانشجوی دکتری، گروه عمران ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایر

چکیده:

تیرهای فولادی با مقطع I شکل، دارای چندین متغیر طراحی از جمله ضخامت بال و جان تیر و همچنین ارتفاع و عرض مقطع تیر می باشند، که این متغیرها موثر بر سطح مقطع تیر، وزن تیر، ممان اینرسی مقطع تیر و در نتیجه سختی خمشی تیر می باشند. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی، وزن یک تیر ورق I شکل با طول ۳ متر و بارگذاری گستردهی ۵۰۰ کیلوگرم بر متر،با قید حداکثر میزان خیز تیر ۰٫۲ درصد طول تیر و همچنین حفظ استحکام ان، تا حد ممکن کاهش پیدا کنند. این روش با ایجاد همسایگی های اتفاقی برای یکی از ۴ متغیر طراحی به بررسی قیود مسئله می پردازد و در صورت ارضائ شدن این قیود طبق الگوریتم متروپولیس، به جستجوی مقدار کمینه ی تابع هدف را که در اینجا وزن تیر است، می پردازد. عملکرد الگوریتم مترولیس به این صورت است که در هر تکرار جواب بهبود دهنده ای را می پزیرد.همچنین جواب غیر بهبود دهنده را نیز در صورتی که تابع احتمال بولتزمان از مقدار مشخصی بیشتر بود، پذیرفته می شود. به این ترتیب، الگوریتم پس از انجام تعدادی تکرار به پاسخ بهینه دست پیدا م یکند. در این تحقیق با استفاده از روش گفته شده، وزن تیر تحت باگذاری مشخص و با حفظ قیود گفته شده به میزان زیادی کاهش پیدا کرده است.