سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خسرو جعفرپور – دانشگاه شیراز
عبدالکریم صادقیان – دانشگاه شیراز
عبدالمجید نیک اختر – دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله به بررسی ابعاد و دمای بهینه گرماتاب گازی پرداخته شده است درفضایی که گرماتاب درآن نصب می شود فقط دریک ابعاد خاصی شارحرارتی خروجی از گرماتاب ماکزیمم است و اندازه این ابعاد نمی تواند هرمقداری را داشته باشد که این کار با استفاده از نرم افزار MATLAB صورت گرفته است همچنین درکارحاضر با مدلسازی گرماتاب درفضای FLUENT توزیع دما درفضایی که گرماتاب درآن قرارگرفته برای دماهای مختلف سطح گرماتاب با درنظر گرفتن شرایط راحتی بدست آمده است با توجه به شرایط آسایش دمایی انسان ما باید انتخاب ابعاد هندسی مناسب و بهکارگیری گرماتابی با کمترین دمای سطح علاوه بربوجود آوردن شرایط آسایش دمایی گام موثری درجهت کاهش انرژی مصرفی گرماتاب برداریم.