سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند / بخش مکانیک
حافظ عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند / بخش مکانیک
علی صفوی نژاد – استادیار، دانشگاه بیرجند / بخش مکانیک

چکیده:

در این مطالعه بهینه سازی هندسهی یک پره سوزنی جهت دستیابی به ماکزیمم انتقال حرارت از سطح پره، در یک حجم معین بررسی می شود. انتقال حرارت در طول پره، توسط هدایت یک بعدیانجام می گیرد. منحنی های بزیر که توسط نقاط کنترلی ایجاد می شوند، هندسه ی پره را تشکیل می دهند. الگوریتم جستجوی هارمونی با تغییر نقاط کنترلی، برای یافتن هندسه ی بهینه ی پرهعمل می کند. برای اعتبار سنجی، نتایج حالت جابجایی خالص و تشعشع خالصبا حل تحلیلی سنجیده می شود و در نهایت نتایج این مطالعه با نتایج به دست آمده از الگوریتم ژنتیک برای حالت جابجاییتوأم با تشعشع مقایسه می گردد