سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین احمدی – کارشناس ارشد
علی زینل همدانی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله ازیک روش حل دو مرحله ای برای بهینه سازی هزینهضمانت نامه که شامل دو نوع خطا است استفاده میشود این روش درواقع یک روش جدید ترکیبی است که هزینه بهینه را بدست می آورد درمرحله اول هزینه خطاهایدائمی محاسبه میگردد و درمرحله دوم با استفاده ازبرنامه ریزی خطی هزینه برای خطاهای غیردائمی محاسبه میشود برای مرحله اول سه روش تعمیر شامل روشهای تعمیر حداقلی ناقص و جایگزینی استفاده میشود درپایان با ارایه یک مثال عددی روش مناسب تر نشان داده میشود.