سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی شوشتری – شرکت مدیریت تولیدبرق اهواز -نیروگاه رامین خوزستان – ایران
محمود جورابیان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز-خوزستان ایران
آرش غلامزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول -خوزستان ایران
فرامرز شادفر – مدیربازاربرق شرکت برق منطقه ای خوزستان – ایران

چکیده:

هرطرحی که برای مدلسازی اجزاتشکیل دهنده هزینه خدمات انتقال ارائه می شودباید دوهزینه تراکم وتلفات رادرنظربگیرد.ارزیابی مقادیرواقعی هزینه های تلفات وتراکم درهرشبکه کمک قابل توجهی به شناخت نقاط ضعف،شبکه وآزادسازی ظرفیت های شبکه می کند. هرچقدربتوان تراکم وتلفات رادرشبکه انتقال کاهش داد. مقدارانرژی عبوری از خطوط انتقال افزایش می یابدودرنتیجه مقدارهزینه خدمات انتقال افزایش می یابدکه این امرسبب بهینه سازی هزینه خدمات انتقال وافزایش درامدشرکت منطقه ای ازبخش خدمات انتقال خواهدیافت. دراین مقاله یک الگوریتم پخش توان که ازتلفات وتراکم به عنوان اهداف بهینه سازی استفاده می کند.ارائه میگرددبه این ترتیب که بااستفاده ازپخش توان بهینه واستفاده ازالگوریتم بهینه سازی چندهدفه به نام NSGA-II می توان هزینه تلفات وتراکم رابه طورمستقل کاهش داد.نتایج بهینه سازی برروی شبکه برق منطقه ای خوزستان نشان می دهدکه طرح پیشنهادی تاثیرقابل توجهی درکاهش هزینه های تلفات وتراکم ودرنتیجه بهبودخدمات انتقال این شبکه دارد.