سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سامان درویش کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود جورابیان – دانشگاه شهید چمران اهواز- رئیس دانشکده فنی و مهندسی و استاد دانشکد هی
مرتضی رزاز – دانشگاه شهید چمران اهواز- استاد دانشکد هی برق

چکیده:

در این مقاله قصد داریم در مورد تئوری معتبرسازی داده و چگونگی کار آن به صورت کلی توضیحاتی را ارائه نمائیم. استفاده از این تئوری در زمین هی نیروگاه کاری نسبتاً جدید است. بحث ما بیشتر معرفی این تئوری تا عملیاتی کردن آن و توضیح چگونگی استفاده از داد ههای تجهیزات انداز هگیری و صحت آنها است. مورد مهمی که به آن توجه م ینماییم، تجهیزات اضافی است که البته منظور تجهیزاتی است که در سیستم اطلاعات اضافی به ما م یدهند، اما همین اطلاعات جهت تصحیح و دقیق کردن اطلاعات اصلی به کار م یرود و در مورد سرچشم هی خطاها و در نهایت معتبرسازی داد هها بحث به میان خواهدآمد. در کل اهداف ما در مرحل هی اول استفاده از اطلاعات اضافی سیستم، تصحیح تجهیزات انداز هگیری تا حد امکان، ارضاء محدودی تها و در نهایت محاسب هی مقادیر انداز هگیری نشده است. با این اطلاعات در نهایت چگونگی کنترل و آن در مورد نیروگاه (Case Study) نظارت بر یک نیروگاه با استفاده از این ابزار شرح داده خواهد شد. در نهایت موردکاوی گازی آبنیروی پتروشیمی بندر امام مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از این تئوری به طور خاص در زمین هی برق در مقالات و پژوهش های جداگان های بررسی شده است و مبحث آن مقالات کاملاً جدید بوده و تا کنون از این تئوری در زمین هی برق و به خصوص جانمایی تجهیزات انداز هگیری در مبحث برق-قدرت و سیست مهای انتقال و توزیع، استفاده نشده است. استفاده از این تئوری نوین در این مقاله بدون توضیحات اضافی آورده شده است.