سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد بنی زمان – کارشناسی ارشد مخابرات-سیستم
وحید طباطباوکیلی – دانشگاه علم وصنعت ایران-تهران

چکیده:

از بانک های فیلتری فرستنده و گیرنده بهینهFIR برای انتقال بلوک های داده بر روی آانال های Dispersive درحضور نویز جمعپذیر گوسی جهت حداآثر شدن اطلاعات متقابل (با در نظر گرفتن محدودیت توان ارسال) استفاده می شود. معیارهای بهینه سازی عبارتند از MMSE و ZF بانک فیلتری فرستنده، انتقال بر روی یک آانال Dispersive آه تحت تأثیر نویز همبسته می باشد را به مجموعه ایی از زیرآانال های مستقل با فیدینگ یکنواخت همراه با نمونه های نویز ناهمبسته تبدیل می آند. همچنین یک الگوریتمLoading برای توزیع توان فرستنده و بیت ها بین زیرآانال های قابل استفاده، معرفی شده است. در انتها، نتایج شبیه سازی سیستم بهینه فوق با طول بلوک محدود، با سیستم DMT مقایسه شده است.