سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شادی کلاهگر آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبری
خاطره عدالتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی متالورژی ومواد دانشکده مهندسی، د
علیرضا کیانی رشید – دانشیار، گروه مهندسی متالورژی ومواد دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این تحقیق از روش تاگوچی (با آرایه اورتوگونال (فرمول در متن اصلی مقاله)) برای بهینه سازی شرایط تولید چدن خاکستری و به عبارتی چدن غیر تبریدی جهت کاهش میزان کاربید، افزایش میزان گرافیت ، نزدیک کردن اندازه متوسط گرافیتها به اندازه اسمی مناسب و یکنواخت کردن توزیع اندازه گرافیت ها در ریز ساختار چدن ، د رسرعت های سرد کردن بالاتر از حدود بحرانی استفاده شد. پارامترهای آزمایش د رمحدوده ۳/۴۵ تا ۳/۸۰% برای مقدار کربن در ترکیب شمیایی چدن (C) 1350 تا ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد برای دمای بارریزی (T) صفر تا ۰/۵% برای مقدار ماده جوانه زا (N)0/2 تا ۱/۵W/m.K برای میزان انتقال حرارت قالب که وابسته به جنس قالب است(M) و ۳ تا ۲۰mm بریا ضخامت قطعه (P) بررسی شدند. شرایط بهینه جهت حداکثر گرافیت زایی ۳/۸۰%=C و T= 1350 درجه سانتیگراد و ۰/۵%=N و ۰/۲W/m.K =M و ۲۰mm=P بوده ، که میزان گریفیت آن معادل ۹۵% پیش بینی شد. به منظور کاهش کاربیدزایی، متناسب کردن اندازه متوسط گرافیت ها و یکنواخت کردن توزیع اندازه آن ها، سه سری آزمایش دیگر با شرایط معین انجام شد و شرایط بهینه کلی تحقیق ۳/۶۸%=C و درجه سانتیگراد ۱۳۵۰=T و ۰/۳%=N و ۰/۲W/m.K=M و ۲۰mm=p بدست امد. سپس با تحلیل اریانس (ANOVA) درجه اطمینان محاسبه شد.