سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان شایسته – گروه مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
بهزاد کوهی – شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل
حسین حسنوند – گروه مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
وحید یاری –

چکیده:

یکی از مهمترین مراحل تصفیه آب ، منعقدسازی مواد معلق موجود در آب بوسیله منعقدکنندهها میباشد.فرآیند انعقاد در تصفیه آب از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که مطالعات زیادی پیرامون نوع مادهمنعقدکننده بهینه جهت حذف کدورت انجام گرفته است. مطالعه حاصل با هدف بررسی کارایی منعقدکننده- های سولفات آلومینیوم، کلراید فریک و پلی آلومینیوم کلراید و ماده منعقدکننده جدید و توسعه یافته پلیآلومینیوم فروس کلراید و پلی فریک سولفات در افزایش کیفیت آب آشامیدنی صورت پذیرفته است. پژوهش حاصل در مقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از دستگاه جارتست انجام شده و نمونه ها پس از آمادهسازی دردستگاه جارتست مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان کدورت باقی مانده نمونه اندازهگیری شده و کارایی هر یک از منعقدکنندههای ذکر شده در حذف کدورت بررسی گردید. نتایج بیانگر آن است که پلی آلومینیوم فروسکلراید در شرایط بهینه عملکرد بهتری نسبت به سایر مواد مورد بررسی از خود نشان داد.در این مقاله همچنین تاثیر مواد منعقد کننده بر روی حذف کاتیونها و آنیونهای مهم در آب آشامیدنی مورد مطالعه قرار گرفت