سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدصادق بهرسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
امین کشاورز – استادیار مهندسی عمران-دانشگاه خلیج فارس-بوشهر

چکیده:

تحلیل پاسخ زمین یکی از مسائل اساسی در مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای است. در اغلب مواقع، از پاسخ قائم زمین صرفنظر می شود. ولی با توجه به زلزلههای اخیر و نتایج شتاب نگاشتهای قائم ثبت شده از آنها اهمیت پاسخ قائم سایت دو چندان می نماید. در این مقاله از مدل جرم متمرکز برای تحلیل پاسخ قائم زمین در حالت خطی در دامنه زمان استفاده شده است. از مشخصات سایتTurkey Flat برای انجام تحلی لها استفاده گردید. پارامترهای سرعت موج فشاری و میرایی خاک به عنوان پارامترهای بهین هسازی انتخاب گردیدند. برای بهینه سازی از تابع بهینه سازی patternsearch در MATLAB استفاده گردید. نتایج تحلیل های نشان می دهند که پاسخ های محاسبه شده به پاسخ های واقعی انداز هگیری شده بسیار نزدیک هستند.