سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر بیگ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، ایر
عیسی سلاجقه – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده:

روش های غیر مخرب از جمله روش های کم هزینه و اقتصادی برای تشخیص خرابی در سازه ها بوده که بر اساس اطلاعات حاصله از سنسورها انجام می شوند. پیدا کردن موقعیت بهینه سنسورها در سازه ها، حل یک مسئله بهینه سازی است. در این تحقیق، موقعیت بهینه سنسورها با استفاده ازسه تابع هدف توسط الگوریتم اجتماع ذرات باینری بدست آمده و نتایج آنها با هم مقایسه می شود. جهت نشان دادن کارایی و دقت این روش،یک سازه خرپایی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با نتایج مرجع ] ۱ [ مقایسه شده است.پس از آن، بر اساس موقعیت های بهینه بدست آمده جهت سنسورها، خرابی در سازه ها تشخیص داده شده است. نتایج حاکی از همگرایی سریعتر تابع هدف MSE و دقت بیشتر بهینه سازی توسطالگوریتم اجتماع ذرات باینری در مقایسه با الگوریتم وراثتی جهت تعیین موقعیت بهینه سنسورهادرتشخیص خرابی سازه ها می باشد