سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس شیری – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولایی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

موتورهای القایی خطی یکطرفه در کنار سادهگی ساختار و پایین بودن هزینه ساخت، دارای معایبی همچون وجود پدیده اثر انتهایی، اثر لبهای و … هستند که استفاده از آنها را با چالش روبرو کرده است. با توجه به اهمیت پدیدهاثر انتهایی در عملکرد موتور، در این مقاله رابطهای تحلیلی برای مدل کردن این اثر به صورت نیروی ترمزی مزاحم ارائه شده است. همچنین با استفاده از رابطه ارائهشده و با در نظر گرفتن پدیدههای مختلف، روابطی برای بازده و نیروی رانش خروجی ارائه شده است. بر اساس روابط بدست آمده، الگوریتمی برای طراحی موتور القایی خطی یکطرفه ارائه میشود. به منظور افزایش همزمانبازده و ضریب توان و نیز کاهش وزن اولیه و نیروی ترمزی ناشی از اثر انتهایی، موتور طراحی شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده است. برای ارزیابی میزان دقت مدل و طراحی بهینه پیشنهادی، از روش اجزاء محدود سهبعدی استفاده شده است. نتایج روش اجزاء محدود نتایج حاصل از روش تحلیلی را تأیید میکند